Chile

Chile

Chile är ett land i Sydamerika som är beläget mellan Stilla havet och Anderna. Landet gränsar till Peru i norr, Bolivia i nordost samt Argentina i öster och söder om Drakes sund. Drygt 16 miljoner människor bor i Chile.  I samband med militärkuppen i Chile 1973 tog den chilenska invandringen till Sverige fart och idag bor nära 30 000 chilenskfödda invånare i Sverige.

Här på landssidan finns nyheter, länktips, senaste nytt från ambassaden, reseinformation från UD, våra ombuds kontaktuppgifter, evenemang i landet samt möjligheten att kontakta svenskar som bor i Chile.

Anmäl din utlandsvistelse
Glöm inte att skriva upp dig på ambassadens svensklista om du befinner dig utomlands! Vid en konsulär krissituation i landet du befinner dig i kan UD/ambassaden använda dessa uppgifter för att snabbt kunna komma i kontakt med dig. Skriv upp dig på svensklistan här.

Nu finns samlad information om hemflytt
Svenskar i Världen motsätter sig en höjning av SINK-skatten

Ombud i Chile

Intresserad av att vara ombud?

Är du intresserad av att vara ombud i Chile?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se

Reseinformation från Sweden Abroad

Allmänna säkerhetsläget

Chile är ett relativt tryggt land. Dock bör sedvanliga försiktighetsmått givetvis iakttas, som att inte bära värdesaker på sig, inte röra sig ute ensam efter mörkrets inbrott, inte anlita pirattaxi/bussar, hålla kontinuerlig uppsikt över ägodelar etc.

Terrorism

Risken för terrorattentat i Chile bedöms vara låg. Globalt finns en generell risk för terrordåd som innebär att du som resenär alltid bör vara uppmärksam och påläst. Läs mer om terrorism och turism på UD:s hemsida.

I september 2014 ägde ett bombattentat rum i en affärsgalleria i anslutning till en tunnelbanestation i huvudstaden Santiago. Under 2014 ägde en rad mindre explosioner rum, främst riktade mot officiella byggnader i Santiago. Attentaten tros ha utförts av nationella anarkistiska grupper. Chile har inte direkt berörts av internationell terrorism.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Chile ligger i det andiska jordbävningsområdet, vilket medför att mindre skalv förekommer regelbundet. Större jordbävningar inträffar med ojämna mellanrum. Den senaste stora jordbävningen (uppmättes till 8,4 på momentmagnitudskalan) inträffade den 16 september 2015 utanför kusten från Illapel i Coquimboregionen.

För byggnader och infrastruktur i Chile gäller seismiska säkerhetskrav, varför skador till följd av stora jordbävningar kan reduceras betydligt i modern bebyggelse, medan äldre och traditionell bebyggelse drabbas mycket hårdare.

Om en jordbävning av större skala inträffar uppmanas de som vistas i närheten att höra av sig till anhöriga samt att följa lokala myndigheters råd och anvisningar. På grund av hårt tryck på telefonnät efter en sådan händelse kan dessa oftast slås ut. Vanligtvis fungerar ändå mobila Internetuppkopplingar, varför applikationer och sociala medier kan vara fungerande alternativ. På följande hemsida kan du läsa om det chilenska inrikesministeriets beredskapsåtgärder vid jordbävningar och andra katastrofer.

ONEMI

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Kontrollera de aktuella in- och utrese-bestämmelserna med chilensk myndighet: http://investigaciones.cl/extranjeria/portada.htm

eller chilenskt konsulat: http://chile.gob.cl

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Svenska medborgare behöver inte visum för 90 dagars vistelse. Det turistkort (Tourism Card) som erhålls vid inresan ska uppvisas vid utresan.

Kontakta gränskontrollmyndigheten vid förlust av turistkort: http://investigaciones.cl/extranjeria/portada.htm

Reser man in som turist ska passet vara giltigt under hela vistelsen.

Ansökan om längre vistelse görs på Chiles migrationsmyndighet: http://www.extranjeria.gob.cl/

Vistelse utan tillstånd/overstay innebär att böter ska betalas vid migrationsmyndigheten innan utresa.

Information om in- och utresebestämmelser för minderåriga återfinns på följande länk. Informationen ska dock alltid kontrolleras med gränskontrollmyndigheten ”Policia Internacional": http://investigaciones.cl/extranjeria/portada.htm och/eller chilenskt konsulat: http://chile.gob.cl

Kontrollera innan resan vilka handlingar som krävs vid in-och utresa.

Resenärer som har dubbla medborgarskap (svenskt/chilenskt) liksom utanför Chile födda barn till chilenska medborgare, och svenska adoptivbarn födda i Chile, tillråds att inför resan kontakta chilenskt konsulat för information om in- och  utresebestämmelser.

Personer med dubbelt medborgarskap kan vid chilensk inresekontroll bli informerade om att man ska resa ut med chilensk resehandling. Ambassaden råder personer som får denna information vid inresan att kontakta gränskontrollmyndigheten ”Policía Internacional” http://investigaciones.cl/extranjeria/portada.htm

Information om tullregler
Deklarera alla organiska produkter som medtas in i landet. Mer information finns att finna på
Servicio Agrícola y Ganadero och
Chiles Generalkonsulat i Stockholm

Tillstånd för vistelse i Antarktis
I Sverige finns en lag för skydd och bevarande av miljön i Antarktis, som säkerställer att de internationella reglerna följs. Lagen medför bland annat att alla svenskar som vistas eller bedriver verksamhet i Antarktis behöver tillstånd. Polarforskningssekretariatet är den myndighet som utfärdar tillstånd för svenska medborgare.

Besök Polarforskningssekretariatet hemsida för mer information om du planerar att resa till Antarktis.

Hälso- och sjukvård

I större städer finns tillgång till privat sjukvård med europeisk standard. Ta alltid kontakt med vaccinationscentral innan avresa för aktuell information.

Kranvattnet är drickbart, men vid kortare besök kan buteljerat vatten rekommenderas.

Information om zikavirus

Zikavirus överförs främst via stick från myggor som bär på smittan. Zikaviruset kan även överföras vid oskyddad sexuell kontakt men det är oklart hur stor den risken är. Ett fåtal fall av överföring av smitta efter blodgivning har rapporterats. De allra flesta som drabbas får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

Sedan 2015 sprids zikavirus av myggor i Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko, i områden där viruset inte tidigare funnits. I augusti 2016 rapporterades fall från ett begränsat område i Miami, Florida, USA. Sjukdomen har tidigare orsakat utbrott i Mikronesien och i Polynesien och finns troligen sedan länge i stora delar av Sydostasien och Afrika.

Under den nu pågående smittspridningen har det påvisats en ökad risk för att efter infektion med zikavirus drabbas av den akuta nervskadan Guillain Barré syndrom. Det har också påvisats en koppling mellan zikavirus och en ökad risk för fosterskadan mikrocefali, som är en medfödd missbildning av hjärnan. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör kontakta hälso- och sjukvården för information och individuell rådgivning inför en resa till områden med spridning av zikavirus.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten rådgivande myndighet i hälso- och smittskyddsfrågor. Deras råd vid resa till länder med känd förekomst av zikavirus är att skydda sig från myggbett under hela dygnet. Myggmedel, heltäckande klädsel (långa ärmar och långa byxor) och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering minskar risken att bli stucken. Detta medför även minskad risk att smittas av andra myggburna infektioner som denguefeber, chikungunya och malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) har publicerat rekommendationer för att förhindra sexuell överföring av zikavirus. Kvinnor och män som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta sexuellt genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Med tanke på risk för sexuell överföring av zikavirus och risker vid graviditet finns särskilda rekommendationer på Världshälsoorganisationens (WHO) hemsida och på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns också den senaste informationen om zikavirusets utbredning / berörda länder som uppdateras löpande.

Läs mer om Zikaviruset på Folkhälsomyndighetens sida https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om Zika https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/januari/fragor-och-svar-om-zikavirus/

Världshälsoorganisationens (WHO) information om zikaviruset  https://www.cdc.gov/zika/index.html

På Påskön rapporterades fall av zikaviruset under 2014. På fastlandet i Chile har Aedes-myggan, den typ av mygga som bär zikavirus, påfunnits i Arica i norra delen av landet, nära gränsen till Peru.

Chilenska hälsoministeriet presenterar rekommendationer till bosatta och besökare i Chile:

http://www.minsal.cl/virus-zika/

Information om denguefeber

Fall av denguefeber har i början av 2016 påvisats på Påskön. Denguefeber är en virussjukdom som sprids via myggor och som i vissa fall kan orsaka allvarliga symptom. Med tillgång till sjukvård kan allvarliga bieffekter av sjukdomen motverkas. Det finns inte något specifikt virushämmande läkemedel eller vaccin mot dengue. Använd myggmedel i förebyggande syfte, sov under myggnät och undvik fuktiga platser där myggor trivs. Läs mer om dengue på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Spanska är landets huvudspråk. Man kan inte räkna med att ta sig fram på engelska utanför turiststråken.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Håll god uppsikt på väskor och värdesaker såsom kameror, klockor, smycken eller kontanter. Väskryckningar och fickstölder är de vanligaste formerna av brottslighet som utländska besökare möter. Förvara pass och andra viktiga dokument samt pengar på ett säkert sätt, helst i en ficka eller väska som kan hållas platt mot kroppen, eller i förvaringsbox.

Vid ankomst till flygplatsen i Santiago bör transport beställas över disk i ankomsthallen.

Bildörrar bör hållas låsta och inget av värde lämnas synligt på bilsätena.

Uppsikt över drinkar tillråds vid besök på barer och diskotek.

Förbeställd taxi rekommenderas.

Polisen i Chile går under namnet Carabineros de Chile.

Akuttelefonnummer till polisen är 133.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Chile avviker från den svenska. Det är viktigt att iaktta stor försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Olycksfrekvensen är hög, såväl i stad som på motorvägar och landsvägar. Det är förbjudet för föraren att tala i mobilen medan man kör. Straffet för rattfylleri har skärpts och innebär nu nolltolerans.

Försäkringsskydd

Kontrollera att du har giltig reseförsäkring. Det är resenärens ansvar att tillse att han eller hon har en giltig försäkring för sin vistelse. Reseförsäkring/hemförsäkring behövs för att täcka kostnader vid olycksfall eller sjukdom. Ingen överenskommelse finns mellan Sverige och Chile om täckning av vårdkostnader. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn, annars måste separat reseförsäkring tecknas. Det är viktigt att resenären kontaktar sitt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller.

Vid olycksfall ska du, eller medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcetral etc.), som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen.

Övriga upplysningar

I Valparaíso representeras Sverige lokalt av en honorärkonsul.

Se även Chiles statliga turistbyrå för aktuell information: SERNATUR.

Se också Vanliga Frågor och Svar Chile.

Källa: Reseinformation Chile